รมว.วิทย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขตนวัตกรรมภาคเหนือ

 วันนี้ (18 ธันวาคม 2560 ) ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคเหนือและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โรงงานต้นแบบการลดความชื้นการกำจัดแมลงในข้าว และ บริษัท ไบโอเวกกี้

ดร. นพ. ปฐม   สวรรค์ปัญญาเลิศ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ  รายงานถึงภาพรวมการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในพื้นที่ภาคเหนือว่า ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่น มีการสร้างสรรค์พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการ มีบริการด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พื้นที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิตเพื่อสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ที่ตั้งของภาคเหนือยังมีศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ รวมถึงเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่ สำคัญของประเทศ

ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องนำศักยภาพทางภูมิ สังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพื้นที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มี ศักยภาพและโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์   รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ

ทั้งนี้  ดร. สุวิทย์  ได้ร่วมหารือและรับฟังการบรรยายหลักการขับเคลื่อนนโยบายจาก รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องระบบวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคเหนือ 4.0 เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ  ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่องความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน Creative Economy/Digital Economy/Bioecono  พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับมหาวิทยาลัย สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า ภาคเอกชนโดยผู้แทนนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young FTI) และ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) เรื่องย่านนวัตกรรม (Innovation District) ในภาคเหนือ และเยี่ยมชมการจัดแสดงตัวอย่างผลงานนวัตกรรม จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการยกระดับผลิตภัณฑ์ SME/OTOP

นอกจากนี้ยังได้ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนและอำนวยการความสะดวกสำหรับการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกันของภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐบาล เพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน นำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการลดความชื้นและกำจัดแมลงข้าวด้วยเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุที่ออกแบบและพัฒนาให้มีระบบที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งเข้ากับระบบโรงสีข้าวในปัจจุบัน   รวมถึงเข้าเยี่ยมชมบริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด ที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) โดยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Veggie Energy & Nutrition Bar และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Fruit Veggie Gummy Vit.C Plus การจัดทำระบบ GMP/HACCP
 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th

Leave a Reply